ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริต



ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61






ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561   [ 30 กันยายน 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดอบรมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. แระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารพัดลม ไม่ประจำทางจำนวน ๓ คัน สำหรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดอบรมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำซุ้มฯ

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซอมแซมครุภัณฑ์รถรางนำเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ บอร์ด ตามโครงการประชาสัมพันธ์

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเอกสารประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน ตามโครงการงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะ ทะเบียน 80-58272 อต. และครุภัณฑ์รถกู้ภัย ทะบียน กฉ 5795 อต.

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ บอร์ด ตามโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการอบรมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 28. ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน จำนวน ๑๔๗ รายการ ตามโครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการโครงการนิทานพาเพลิน

 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มเอกสารอัดสันกาว จำนวน 9 เล่ม ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ประเภท โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง

 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย) จำนวน ๘ รายการ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(เพิ่มเติมงบประมาณ)

 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมรถขยะทะเบียน 80-6622

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างการประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 45. ประกาศผู้ชนะการเสนราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างการประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1297 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดับเพลิง ทะเบียน บจ 2608 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 49. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 52. ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้)

 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถผลไม้รวม ทะเบียน บฉ 3000 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ไดโว่)

 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(คลัง)

 58. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)

 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฯ เพื่อน้อมรำลึก ร.9