ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61


ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561   [ 31 สิงหาคม 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 21 ใบ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกรอบ สำหรับแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น จำนวน 16 ชุด โครงการวันแม่แห่งชาติ

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดสถานที่และประดับตกแต่งเวที พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการวันแม่แห่งชาติ

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายวงล้อ จำนวน ๔ บอร์ด ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฯ

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดงานตามโครงการฯ

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารพัดลม ไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561)

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ้นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625 59 0002

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กจ 1806 อต.)

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2561)

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมค 300 อต.

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะ ทะเบียน 80-5827 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21. ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 10 รายการ

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (หมึก Fuji Xerox 5225) ตามโครงการงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(หมึก Fuji Xerox 5225) จำนวน 4 หลอด

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการงานจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาหมึกปริ้นเตอร์Toner SL2240D โครงการรู้คิด รู้ทำ ใช้ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) ตามโครงการรู้คิด รู้ทำ ใช้ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรู้คิด รู้ทำ ใช้ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ตามโครงการรู้คิด รู้ทำ ใช้ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดสุโขทัย

 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน

 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค 4729 ต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการหรรษาพาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง เสริมสร้างศักยภาพการดำรงชีวิต

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการหหรรษาพาเรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างศักยภาพการดำรงชีวิต

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม 2561