ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61


ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561   [ 31 มีนาคม 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7,000.-

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(หมึกปริ้นเตอร์ Toner SL 2240D) จำนวน 1 ตลับ

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้้อวัสดุกีฬา

 8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าประปาขนาดใหญ่ ม.3

 9. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าประปา ม.3

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,025.- บาท

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 440.- บาท

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานก่อสร้างกองช่าง 8,066.- บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุการประปา 10,405.- บาท

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการกำจัดขยะโดยใช้หลัก 5R

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกำจัดขยะโดยใช้หลัก5R จำนวนเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ฯ ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

 20. ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อถ้วยรางวัลและชุดกีฬา

 21. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุมเสียงประจำสนามแข่งขันอาาคาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาเทศบาลหัวดง

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 27,745.- บาท

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 21,024.- บาท

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.- บาท

 28. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเข้าประปาขนาดใหญ่ ม.3

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(หมึก Fuji Xerox ๕๒๒๕) จำนวน ๒ หลอด

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(หมึกปริ้นเตอร์ Toner SL 2240D) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

 31. ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านนายสะอาด ดีโพธิ์

 32. ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ โอทอป

 33. ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน

 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาล

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่สอร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน บ้านนายสะอาด ดีโพธิ์

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ โอทอป

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 500 อต. 490.- บาท

 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง 5,300.- บาท

 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 390.- บาท

 40. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้ืางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าประปาขนาดใหญ่ ม.3

 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อขันโตก จำนวน 100 โตก

 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู (สีดำ) ทะเบียน กค 1107 อต. รหัสครุภัณฑ์ 002 49 0004

 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อขันโตก ่100 โตก