ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
730
เดือนที่แล้ว
1,704
ปีนี้
12,062
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
27,610
ไอพี ของคุณ
54.160.19.155


ประกาศ เรื่องรายงานงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องรายงานงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ซึ่งเทศบาลตำบลหัวดงจำต้องดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบัน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กล่าวคือ 

1.)มีหนังสือขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามหนังสือ ที่ อต 52504/ว. ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

2.)ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

3.)ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์(Facebook)ของเทศบาลตำบลหัวดงโดยมีเจตนาดังนี้

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพย์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลหัวดง

     บัดนี้การรับฟังความคิดเห็นครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามที่ได้ประกาศฯ และตามหนังสือประชาสัมพันธ์ฯที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 สรุปได้ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น โดยวิธีส่งแบบสอบถาม จำนวน 10 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับร่างบัญญัติเทศบาลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ไม่คัดค้าน และ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562


 
21 สิงหาคม 2562