ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,051
เดือนที่แล้ว
1,559
ปีนี้
8,196
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
23,744
ไอพี ของคุณ
18.232.38.214


ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์

ประกาศ

เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลหัวดง

เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์

โดยเทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2562 กล่าวคือ

1.)มีหนังสือขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามหนังสือ ที่ อต 52501/ว.253 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2.)ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

3.)ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์และสื่อออนไลน์(facebook)ของเทศบาลตำบลหัวดง โดยมีเจตนาดังนี้

-เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด

-เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลหัวดง

     บัดนี้การรับฟังความคิดเห็นครบกำหนดระยะเวลา 30วัน ตามที่ได้ประกาศฯและตามหนังสือประชาสัมพันธ์ฯที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.... สรุปได้ว่าไม่มีประชานชหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคัดค้านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ...

    ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ....นี้ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ไม่คัดค้าน และ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญิติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.....


 
31 กรกฎาคม 2562