ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

 ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

   ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2566) ดังนี้

 - ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                   เลขที่ตำแหน่ง 74-2-05-2103-001

    เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ข้อ 139 (1) เทศบาลตำบลหัวดง จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว และมีความประสงค์ขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนประวัติ สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสอบถาม เพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๒-๗๒๒๒ ต่อ ๑๐๙ ในวัน และเวลาราชการ

                    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 


 
01 ตุลาคม 2564


ไฟล์เอกสาร PDF