ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,438
ปีนี้
9,474
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
10,918
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150


ประกาศ เทศบาลตำบลหัวดง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลหัวดง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565
 
เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดการระเบียบ ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหัวดง
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
19 กันยายน 2562

ประกาศ เรื่องรายงานงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ซึ่งเทศบาลตำบลหัวดงจำต้องดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบัน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กล่าวคือ 

1.)มีหนังสือขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามหนังสือ ที่ อต 52504/ว. ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

2.)ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

3.)ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์(Facebook)ของเทศบาลตำบลหัวดงโดยมีเจตนาดังนี้

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพย์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลหัวดง

     บัดนี้การรับฟังความคิดเห็นครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามที่ได้ประกาศฯ และตามหนังสือประชาสัมพันธ์ฯที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 สรุปได้ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น โดยวิธีส่งแบบสอบถาม จำนวน 10 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับร่างบัญญัติเทศบาลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ไม่คัดค้าน และ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

21 สิงหาคม 2562

01 สิงหาคม 2562

ประกาศ

เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลหัวดง

เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์

โดยเทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2562 กล่าวคือ

1.)มีหนังสือขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามหนังสือ ที่ อต 52501/ว.253 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2.)ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

3.)ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์และสื่อออนไลน์(facebook)ของเทศบาลตำบลหัวดง โดยมีเจตนาดังนี้

-เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด

-เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลหัวดง

     บัดนี้การรับฟังความคิดเห็นครบกำหนดระยะเวลา 30วัน ตามที่ได้ประกาศฯและตามหนังสือประชาสัมพันธ์ฯที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.... สรุปได้ว่าไม่มีประชานชหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคัดค้านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ...

    ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ....นี้ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ไม่คัดค้าน และ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญิติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.....

31 กรกฎาคม 2562

11 กรกฎาคม 2562

11 กรกฎาคม 2562

10 กรกฎาคม 2562

05 กรกฎาคม 2562

05 กรกฎาคม 2562

05 กรกฎาคม 2562

           เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญชวนชาวสวนทุเรียนและชาวอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประกวดทุเรียน การจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา ในงาน "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย จ่ายตลาด กินทุเรียน" ณ งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

28 มิถุนายน 2562

        เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวน หลง-หลินลับแล ประจำปี 2562 ในงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล "มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล" ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 (ในวันและเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร และเงื่อนไขการประกวดธิดาชาวสวนหลง-หลินลับแล ประจำปี 2562 และดาวน์โหลดเอกสารหรือใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5542-7222 ต่อ 109

    

25 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

07 มิถุนายน 2562

  เทศบาลตำบลหัวดง มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถด้านงานพิธีกร/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุสื่อสารชุมชน จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เบอร์โทรศัพท์ 081-9532037

ในวันและเวลาราชการ 

30 พฤษภาคม 2562

  เทศบาลตำบลหัวดง เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายการสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงแก้ไข ประกอบกับสภาพสังคมในพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์เพิ่มมากขึ้นในสังคม เทศบาลตำบลหัวดงจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนี้ 

16 พฤษภาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)