ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เชิญชวน ประชาชนตำบลแม่พูล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ????????
เชิญชวน ประชาชนตำบลแม่พูล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2
01 ตุลาคม 2564

 ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

   ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2566) ดังนี้

 - ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                   เลขที่ตำแหน่ง 74-2-05-2103-001

    เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ข้อ 139 (1) เทศบาลตำบลหัวดง จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว และมีความประสงค์ขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนประวัติ สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสอบถาม เพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๒-๗๒๒๒ ต่อ ๑๐๙ ในวัน และเวลาราชการ

                    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

01 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดการเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ท่านสามารถติดต่อ แจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดการเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ท่านสามารถติดต่อ แจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code
29 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
21 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล มาให้บริการฉีดวัคซีนให้ที่ ตลาดกลางผลไม้โอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
30 สิงหาคม 2564

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
18 สิงหาคม 2564

ฺBest Practice โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เรื่อง การปลูกฝังสร้างวินัยใฝ่ดี ด้วยโมเดลปลาน้อยสร้างวินัยเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
29 กรกฎาคม 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)และผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
27 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้(ล้ง) และตลาดรับซื้อผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
06 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID-19,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
06 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง แจ้งผู้ประกอบการ/ค้าขายทุเรียน ล้งทุเรียน ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัด ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ????????
แจ้งผู้ประกอบการ/ค้าขายทุเรียน ล้งทุเรียน ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัด ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
09 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง   แจ้งผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่2 เนื่องจากในช่วงนี้ไฟตกบ่อย ประกอบกับไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่หมู่ 2 และบริเวณตลาดผลไม้หัวดง ส่งผลให้ระบบไฟประปามีปัญหาทำให้ปั๊มสูบน้ำไหม้บ่อย เป็นเหตุให้น้ำประปาไม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง
แจ้งผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่2 เนื่องจากในช่วงนี้ไฟตกบ่อย ประกอบกับไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่หมู่ 2 และบริเวณตลาดผลไม้หัวดง ส่งผลให้ระบบไฟประปามีปัญหาทำให้ปั๊มสูบน้ำไหม้บ่อย เป็นเหตุให้น้ำประปาไม่ไหลในระยะนี้บ่อยครั้ง ทั้งนี้ทีมช่างประปาได้เร่งแก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถเปิดน้ำให้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะขอเปิด-ปิด เป็นระยะในช่วงนี้เพื่อป้องกันปั๊มไหม้
“ช่วงเวลาการปิดน้ำ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 16.30 น.”
(โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 )เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และให้ร้านค้า/ประชาชนในพื้นที่มีการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลางดจ่ายน้ำ
สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการขอให้การไฟฟ้ามาดำเนินการแก้ไขแล้ว รอเพียงทีมงานไฟฟ้ามาดำเนินการเท่านั้น หากการไฟฟ้ามาดำเนินการเมื่อใด ระบบประปา ม.2 ก็จะเปิด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องและผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน(ล้ง) ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบและขออภัยผู้ใช้น้ำประปา ม.2 ทุกท่านด้วยค่ะ
05 มิถุนายน 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง
สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลหัวดง
09 เมษายน 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง  เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลหัวดง โดยสามารถสแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง
เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลหัวดง โดยสามารถสแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน
05 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
19 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (115 รายการ)