ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,327
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,260
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,808
ไอพี ของคุณ
3.231.167.166


ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องยกเลิกการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหัวดง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงงานท้องถิ่น ต่อไป

03 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 1 อัตรา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับการร่างขอบเขตของงาน

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055-427222 ต่อ 116 

เว็ปไซต์ www.huadongza.go.th

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลักษณะการปฏิบัติงาน : ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
คุณสมบัติ : 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยไม่เสียค่าทำเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
กำหนดสอบคัดเลือก : ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก : ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง โทร. 055-427222
05 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

              ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) จำนวน 5 อัตรา เพื่อให้การสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ12 (2) เทศบาลตำบลหัวดง จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดง เบอร์โทรศัพทื 0-5542-7222 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ 

03 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1

   กองคลัง เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปี 2563 ชุดที่ 1 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลหัวดง หมายเลขโทรศัพท์ 055-427222 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

30 มิถุนายน 2563

การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปตอบแบบประเมินฯได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปตอบแบบประเมินฯได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ก๊อปปี้ลิงค์URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit/๗tphor)
05 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
16 เมษายน 2563

วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ในการขอรับน้ำคลอรีนที่เทศบาล,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ในการขอรับน้ำคลอรีนที่เทศบาล ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ที่นำภาชนะมาใส่ด้วยตัวเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหลังเทศบาลตำบลหัวดง
25 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่๒,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อน การจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และเลื่อนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
 
เรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อน การจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และเลื่อนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ด้วยเหตุแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสได้แล้ว จะแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันอีกครั้งให้ทราบในภายหลัง
18 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

         ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

         เทศบาลตำบลหัวดง จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

27 มกราคม 2563

ประกาศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีระเบียบการรับสมัครดังต่อไปนี้
22 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (85 รายการ)