ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
520
เดือนที่แล้ว
738
ปีนี้
2,146
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
3,590
ไอพี ของคุณ
54.226.175.101


 

วันจันทร์ หมู่ที่ 1,3 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันอังคาร หมู่ที่ 1,3 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน
วันพุธ หมู่ที่ 2,5 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันพฤหัส หมู่ที่ 2,5 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน
วันศุกร์ หมู่ที่ 8,9,10 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันเสาร์ หมู่ที่ 8,9,10 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน

12 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป     พ.ศ. 2562  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 83  กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียม นั้น

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ในเขตเลือกตั้งที่         2  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 6  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256  จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ
  • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 8
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 10
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
  • ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง  มีขนาดความกว้าง

ไม่เกิน  30  เซนติเมตร  และมีขนาดความสูงไม่เกิน  42  เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ3)

 • วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด  โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ  1  แผ่น  และไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศนอกบริเวณที่กำหนด

 

12 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป     พ.ศ. 2562  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 83  กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียม นั้น

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ในเขตเลือกตั้งที่         2  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 6  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256  จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ
  • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 8
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 10
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
  • ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง  มีขนาดความกว้าง

ไม่เกิน  30  เซนติเมตร  และมีขนาดความสูงไม่เกิน  42  เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ3)

 • วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด  โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ  1  แผ่น  และไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศนอกบริเวณที่กำหนด

12 กุมภาพันธ์ 2562

1.การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่ออัคราชทูต

หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

2.การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.การยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเตอร์เนต (เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร)  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาไทย

04 กุมภาพันธ์ 2562

1.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน  ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา

ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

2.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน และกำหนด

ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

3.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ

กำหนดให้วันกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

 

04 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง
ขอเชิญเกษตรกรชาวสวนทุเรียน-ลางสาดตำบลแม่พูล ที่มีพื้นที่่
เพาะปลูกที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทาง
การแก้ปัญหาพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนในจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 22 มกราคม 2562
เวลา 17.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพร้อมเพียงกัน

21 มกราคม 2562

17 มกราคม 2562

14 มกราคม 2562

28 ธันวาคม 2561

28 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหัวดง ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่) ในวันและเวลาตามรายละเอียดที่แนบนี้

24 ธันวาคม 2561

                                         ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง                                                         เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวดง                                                                ประจำปีงบประมาณ 2562

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3-11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือติดต่อสอบถามโทร.055-427222 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

21 ธันวาคม 2561

✨ข่าวประชาสัมพันธ์ ✨
รับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า
ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตรา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
"ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์" และ "
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์" 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหัวดง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันรับสมัคร :

28 พฤศจิกายน 2561

 

      เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล ในพื้นที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกท่านต้องเตรียมมาในวันที่ลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารภาพด้านล่างค่ะ

27 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวดง

21 พฤศจิกายน 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)