ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
4,682
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
20,230
ไอพี ของคุณ
18.232.51.69


19 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

 
เรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อน การจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และเลื่อนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ด้วยเหตุแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสได้แล้ว จะแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันอีกครั้งให้ทราบในภายหลัง
18 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

         ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

         เทศบาลตำบลหัวดง จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

27 มกราคม 2563

โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีระเบียบการรับสมัครดังต่อไปนี้
22 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล

14 มกราคม 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง

20 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง
ณ วันนี้5 เดือนพฤศจิกายน 2562

เรื่อง นโยบายองค์กรสีเขียว ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
04 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหัวดง
 
เรื่อง ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย และ รายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัยที่จะได้รับความช่วยเหลือ
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
25 ตุลาคม 2562

ประกาศ ....
 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง
 
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำการศึกษา 2562(ครั้งที่2)
21 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 

ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง ได้้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 

ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น

(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ22 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวดง ในการประชุมคณะกรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวดง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

08 ตุลาคม 2562

01 ตุลาคม 2562

ประกาศ เทศบาลตำบลหัวดง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลหัวดง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565
 
เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดการระเบียบ ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหัวดง
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
19 กันยายน 2562

ประกาศ เรื่องรายงานงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ซึ่งเทศบาลตำบลหัวดงจำต้องดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบัน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กล่าวคือ 

1.)มีหนังสือขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามหนังสือ ที่ อต 52504/ว. ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

2.)ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

3.)ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์(Facebook)ของเทศบาลตำบลหัวดงโดยมีเจตนาดังนี้

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพย์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นใด

    -เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลหัวดง

     บัดนี้การรับฟังความคิดเห็นครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามที่ได้ประกาศฯ และตามหนังสือประชาสัมพันธ์ฯที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 สรุปได้ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น โดยวิธีส่งแบบสอบถาม จำนวน 10 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับร่างบัญญัติเทศบาลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

     ดังนั้นสรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลตำบลหัวดงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ไม่คัดค้าน และ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

21 สิงหาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)