ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
633
ปีนี้
557
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
2,001
ไอพี ของคุณ
52.87.253.202
นายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวนิตยา เกตุละ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางธิติมา สุกสา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางสุวรรณภา วงศ์ชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางพัชราภรณ์ อินทนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายนินธพล เพ็งมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสุทธิกานต์ แก้ววงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางฐาปณี เจริญวิวัฒน์สกุล
ผู้ช่วยพนักงานทะเบียนนางนาฎย์ลดา ปัญญา
คนงานทั่วไป