ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256312 พ.ย. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25633 ก.ย. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ.256324 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนฉบับทื่ 2 พ.ศ.256324 ส.ค. 2563
5ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254712 พ.ย. 2561
6พระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254512 พ.ย. 2561
7พระราชบัญญัติ.ภาษีป้าย พ.ศ.251012 พ.ย. 2561
8พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.252212 พ.ย. 2561
9พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254312 พ.ย. 2561
10พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่3) พ.ศ.253512 พ.ย. 2561
11พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.251812 พ.ย. 2561
12พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.254512 พ.ย. 2561
13พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.254212 พ.ย. 2561
14พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.253512 พ.ย. 2561
15พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253512 พ.ย. 2561
16พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.254912 พ.ย. 2561
17พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.249712 พ.ย. 2561
18พระราชบัญญัติลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254212 พ.ย. 2561
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น12 พ.ย. 2561
20พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคารต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.254212 พ.ย. 2561

12  >> >|