ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
494
เดือนที่แล้ว
1,250
ปีนี้
10,122
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
25,670
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 139 พ.ย. 2561
2มาตรฐานการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน11 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255822 ม.ค. 2558
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25537 ธ.ค. 2553
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.255014 มี.ค. 2550
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.254631 ต.ค. 2546
7พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 ต.ค. 2546
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25452 ต.ค. 2545
9พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.25452 ต.ค. 2545
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.247512 ธ.ค. 2544
11พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254325 ก.พ. 2543
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.254211 พ.ย. 2542
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 ก.ย. 2540
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.25366 ก.ย. 2536
15พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25353 เม.ย. 2535
16พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.253529 มี.ค. 2535
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253514 มี.ค. 2535
18พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ.253414 พ.ย. 2534
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.25344 ก.ย. 2534
20พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.252629 มี.ค. 2526

12  >> >|