ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.256221 ส.ค. 2563
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 139 พ.ย. 2561
3มาตรฐานการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน11 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255822 ม.ค. 2558
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25537 ธ.ค. 2553
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.255014 มี.ค. 2550
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.254631 ต.ค. 2546
8พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 ต.ค. 2546
9พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.25452 ต.ค. 2545
10พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25452 ต.ค. 2545
11พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.247512 ธ.ค. 2544
12พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254325 ก.พ. 2543
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.254211 พ.ย. 2542
14พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 ก.ย. 2540
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.25366 ก.ย. 2536
16พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25353 เม.ย. 2535
17พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.253529 มี.ค. 2535
18พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253514 มี.ค. 2535
19พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ.253414 พ.ย. 2534
20พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.25344 ก.ย. 2534

12  >> >|