ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร6 พ.ย. 2561
2การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ6 พ.ย. 2561
3การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน6 พ.ย. 2561
4การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด6 พ.ย. 2561
5การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร6 พ.ย. 2561
6การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ6 พ.ย. 2561
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 พ.ย. 2561
8การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก 6 พ.ย. 2561
9การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล6 พ.ย. 2561
10การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน6 พ.ย. 2561
11การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี6 พ.ย. 2561
12การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ6 พ.ย. 2561
13การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน6 พ.ย. 2561
14การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว6 พ.ย. 2561
15การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์6 พ.ย. 2561
16การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ6 พ.ย. 2561
17การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ6 พ.ย. 2561
18การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย6 พ.ย. 2561
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 พ.ย. 2561
20การขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)6 พ.ย. 2561

12345.....  >> >|