ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งสมา5 มี.ค. 2564
2ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง และนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง19 ก.พ. 2564
3ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 219 ก.พ. 2564
4ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 119 ก.พ. 2564
5ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง19 ก.พ. 2564
6ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งสมาช12 ก.พ. 2564
7ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง4 ก.พ. 2564
8ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง4 ก.พ. 2564
9ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง4 ก.พ. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหัวดง พ.ศ.256421 ม.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256311 ม.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563)16 ธ.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ธ.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์13 พ.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256416 ต.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ก.ย. 2563
17คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
18คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น11 ส.ค. 2563

123  >> >|