ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

 

1. ประวัติความเป็นมา
              เทศบาลตำบลหัวดง  ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ 2542  ซึ่งแต่เดิมเป็นสุขาภิบาล หัวดง  จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2526  โดยกระทรวงมหาดไทย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 100  ตอนที่ 131  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2526

 


2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
               
เทศบาลตำบลหัวดง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะเป็นเนินสูงๆ  ต่ำๆ  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากอำเภอลับแล  6   กิโลเมตร  จากจังหวัดอุตรดิตถ์  14 กิโลเมตร  มีพื้นที่  8.50 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,312  ไร่
              มีอาณาเขต  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          จด  หมู่ 4 , 6 , 7  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล
                   ทิศใต้             จด  ตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล
                   ทิศตะวันออก     จด  ตำบลนานกกก  อำเภอลับแล
                   ทิศตะวันตก       จด  หมู่ 3 , 9  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล

 

3. เขตการปกครองและการบริหาร
              
เทศบาลตำบลหัวดง  มีจำนวนชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน  10  ชุมชน  คือ
            1. ชุมชนพันแหวนนาปอย
            2. ชุมชนแสนสิทธิ
            3. ชุมชนหัวดง
            4. ชุมชนบ้านตีนศาล – นาตอง
            5. ชุมชนแม่พูล
            6. ชุมชนผักราก
            7. ชุมชนบ้านห้วยใต้
            8. ชุมชนต้นงั่ว
            9. ชุมชนดอนค่า
           10. ชุมชนดอนแก้ว

มีครัวเรือนทั้งหมด 1,993 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น  5,746 คน แยกเป็นชาย   2,821 คน  หญิง   2,925  คน
(ข้อมูล จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลหัวดง) ณ เดือน เมษายน  พ.ศ.2559)

 

4. สภาพภูมิประเทศ
             
เทศบาลตำบลหัวดง อยู่บริเวณตอนเหนือของอำเภอลับแล  ในเขตตำบลแม่พูล บางส่วนสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูง ๆ  ต่ำ ๆ  บริเวณที่เนินเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ส่วนพื้นที่ราบเล็กน้อยระหว่างเนินเป็นที่ทำการเพาะปลูกทางตอนเหนือมีภูเขาสูงเป็นแหล่งน้ำลำธารหล่อเลี้ยงพืชผลในอำเภอลับแลได้ตลอดปี มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ  ลำคลองแม่พร่อง มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่อำเภอลับแลตลอดจากตอนเหนือไปสู่บึงมายทางตอนใต้ของอำเภอ  นอกจากบริเวณดังกล่าวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอลับแล  คือ น้ำตกแม่พูล