ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวดง (พ.ศ. 2560 – 2564)

 

ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 

กลยุทธ์
1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.พัฒนาบริการการท่องเที่ยวของท้องถิ่นสร้างความร่วมมือ ผนึกกำลังกับประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
4. พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

เป้าหมาย
1. ประชาชนมีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว
2. ผลผลิต ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มีคุณภาพได้มาตรฐานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. การเพิ่มและขยายช่องทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

 

เป้าหมาย
1. สภาพการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

 

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบระบายน้ำและจัดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
3. สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

เป้าหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

 

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและผู้ประสบภัย

 

ด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก
3. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานของชาติ

 

เป้าหมาย
1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีวินัย คุณธรรม และความประพฤติที่พึงประสงค์

 

ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีการสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูทรัพยากรดินการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและคุ้มค่าเพื่อรักษาดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมาย
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. การจัดการระบบและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

 

ด้านสังคม / ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

 

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจน
2.ช่วยเหลือและสนับสนุนการมีงานทำและรายได้ของประชาชนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
3.เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งปลอดยาเสพติดมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคมการดำเนินกิจกรรมสาธารณชุมชนให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

 

เป้าหมาย
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็งปลอดยาเสพติดมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและองค์กรสตรี
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
5. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
7. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

 

ด้านศาสนาวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบำรุงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

 

เป้าหมาย
1.สืบทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางสังคมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

 

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยความรู้คู่คุณธรรมพร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาดโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

เป้าหมาย
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2.บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ

 

แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีความหลากหลายและครอบคลุมงานของเทศบาล