ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ที่ว่า

       “เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สาธารณสุขสดใส การกีฬาเข้มแข็ง ใส่ใจประชาชน ดำรงวัฒนธรรมประเพณี และ ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร ตามลำดับ ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

       เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญญาหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณะภัย สร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ระบบรางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ กรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมด้านการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบมีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อสอบแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนระดับจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนกิจการแก้ไขปัญญาหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณะภัย สร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ระบบรางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ กรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

๓.ด้านเศรษฐกิจ

        จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมดุลกับเทศกาลผลไม้ในพื้นที่ตามฤดูกาล เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง และในพื้นที่ตำบลแม่พูล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้ความรู้ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด น้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างมืออาชีพ

๔.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโรคติดต่ออื่น ๆ ส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกัน มากกว่าการรักษา ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การปลูกต้นไม้ การลดฝุ่นละอองจากหมอกควันจากการเผาป่า รวมทั้งมลภาวะจากขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลตำบลหัวดงได้ประสบปัญหา เกี่ยวกับขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากตลาดสดที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวดงไม่มีที่กำจัดขยะ ประกอบกับตลาดสดดังกล่าว ดำเนินการรักษาความสะอาดยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีกลิ่นเหม็น การป้องกันรักษาระยะห่างในชุมชนและตลาดในการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทางเทศบาลตำบลหัวดง จะได้ประสานกับผู้ประกอบการโดยการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ

        มุ่งเน้นส่งสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา และสนามกีฬาให้เพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย

๖. ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   

       มุ่งเน้นการส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง รวมทั้งจะส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗. ด้านการเมือง การบริหาร

      มุ่งมั่นให้เกิดการเทิดทูนและรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข ทั้งนี้ ในการบริหารงาน กระผมจะทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดถือหลักการ บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลหัวดง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในทางการเมือง การบริหาร มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนุโยบายThailand ๔.0 โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของ กระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลหัวดงต่อไป