ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,438
ปีนี้
9,474
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
10,918
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เทศบาลหัวดง ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกรียติ 1รางวัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
นายอุเทน โล่พาพิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับโล่รางวัล เรื่อง การประกวดสิ่งแวดล้อม "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" (Green City) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่3 พิษณุโลก ได้ในระดับดีมาก

จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562
เมือ่เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” พื้นที่2 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

13 กันยายน 2562

วันที่5 กัยยายน 2562
เมือ่เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่1

06 กันยายน 2562

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562
เมื่อเวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นางสาวทรรศน์มน แก้ววงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน และ ลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารว่าง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในครั้งนี้
 
30 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ ที่30 สิงหาคม 2562

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของศูนย์ EOC ตำบลแม่พูล ในการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  โดยให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่พร้อมกัน  ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562  

30 สิงหาคม 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง

โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง

ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน "โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2562" ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

28 สิงหาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี2562

วันที่23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

23 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

เรื่อง วาระการประชุม Warrom การป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก ของศูนย์ EOC ตำบลแม่พูล วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง

เมื่อเวลา 09.30 น. นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และส่วนราชการ อบต.แม่พูล สาธารณสุขอำเภอลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมกันวางแผน Warroom การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง

19 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลา 09:30น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัย.สามัญ สมัยที่4 ประจำปี2562 วันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

เพื่อพิจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

15 สิงหาคม 2562

วันที่12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายอุเทนโล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล และ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยเทศบาลหัวดงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอลับแล ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันในทุกตำบลของอำเภอลับแล

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของตำบลแม่พูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย ข้อมูล ณ วันที่21 กรกฎาคม 2562 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดงและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง ป.ฟักอังกูร ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

13 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลา 14.00 น.นาย อุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล และส่วนราชการ อบต.แม่พูล สาธารณสุขอำเภอลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมประชุมการวางแผน WAR ROOM การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง

13 สิงหาคม 2562

กิจกรรม

เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) และ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหัวดง  ได้ร่วมงาน เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)

09 สิงหาคม 2562

เรื่อง การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม
เมื่อเวลา 8.30 น.ด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันที่5 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง เป็นต้นไป
โดยทางชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมดังนี้ คือ
1.ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
2.พบประธานชมรมผู้สูงอายุ จนท.,เทศบาลฯ,จนท.รพ.สต.แม่พูล
3.กิจกรรมวันเกิด เดือนเกิด บายศรีสู่ขวัญ(คนเกิดเดือนสิงหาคม)
4.กิจกรรมวิชาการ การวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันการหกล้มและป้องกันสมองเสื่อมวิทยากรโดย คุณเมธาวีร์ คำดี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5.กิจกรรมนันทนาการของชมรม เช่น ออกกำลังกาย ร้องเพลง ร่วมกัน
6.ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในเดือนถัดไป

05 สิงหาคม 2562

29 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)